کمترین: 
54.81
بیشترین: 
56.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.12
زمان: 
12/17 23:32
قیمت نفت سبک امروز 17 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 اسفند 1397 , 56.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/17 00:08","price":56.59},{"date":"1397/12/17 00:32","price":56.55},{"date":"1397/12/17 01:08","price":56.56},{"date":"1397/12/17 02:08","price":56.41},{"date":"1397/12/17 03:08","price":56.5},{"date":"1397/12/17 03:32","price":56.46},{"date":"1397/12/17 04:08","price":56.4},{"date":"1397/12/17 05:08","price":56.38},{"date":"1397/12/17 05:32","price":56.33},{"date":"1397/12/17 06:08","price":56.36},{"date":"1397/12/17 07:08","price":56.34},{"date":"1397/12/17 07:32","price":56.33},{"date":"1397/12/17 08:08","price":56.28},{"date":"1397/12/17 09:08","price":56.26},{"date":"1397/12/17 09:32","price":56.31},{"date":"1397/12/17 10:08","price":56.36},{"date":"1397/12/17 10:32","price":56.26},{"date":"1397/12/17 11:08","price":56.16},{"date":"1397/12/17 11:32","price":56.09},{"date":"1397/12/17 12:08","price":56.06},{"date":"1397/12/17 13:08","price":55.92},{"date":"1397/12/17 14:08","price":55.76},{"date":"1397/12/17 15:08","price":55.73},{"date":"1397/12/17 15:32","price":55.7},{"date":"1397/12/17 16:08","price":55.69},{"date":"1397/12/17 16:32","price":55.39},{"date":"1397/12/17 17:08","price":55.41},{"date":"1397/12/17 18:08","price":55.01},{"date":"1397/12/17 18:32","price":54.87},{"date":"1397/12/17 19:08","price":54.81},{"date":"1397/12/17 20:08","price":55.17},{"date":"1397/12/17 20:32","price":55.05},{"date":"1397/12/17 21:08","price":55.2},{"date":"1397/12/17 21:32","price":55.28},{"date":"1397/12/17 22:08","price":55.55},{"date":"1397/12/17 22:32","price":55.8},{"date":"1397/12/17 23:08","price":55.91},{"date":"1397/12/17 23:32","price":56.12}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398