کمترین: 
21.96
بیشترین: 
23.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.3
زمان: 
12/16 20:32
قیمت ذغال سنگ امروز 16 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 23.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:32","price":21.96},{"date":"1397/12/16 12:08","price":22.09},{"date":"1397/12/16 12:32","price":22.01},{"date":"1397/12/16 13:08","price":22.14},{"date":"1397/12/16 13:32","price":22.19},{"date":"1397/12/16 14:08","price":22.16},{"date":"1397/12/16 14:32","price":22.2},{"date":"1397/12/16 15:08","price":22.26},{"date":"1397/12/16 15:32","price":22.7},{"date":"1397/12/16 16:08","price":22.85},{"date":"1397/12/16 16:32","price":22.7},{"date":"1397/12/16 17:08","price":22.75},{"date":"1397/12/16 17:32","price":22.47},{"date":"1397/12/16 18:08","price":22.57},{"date":"1397/12/16 18:32","price":22.55},{"date":"1397/12/16 19:08","price":22.62},{"date":"1397/12/16 19:32","price":22.66},{"date":"1397/12/16 20:08","price":23.09},{"date":"1397/12/16 20:32","price":23.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398