کمترین: 
408
بیشترین: 
411
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
411
زمان: 
12/16 14:50
قیمت بات تایلند امروز 16 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 16 اسفند 1397 , 411 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":409},{"date":"1397/12/16 11:30","price":408},{"date":"1397/12/16 11:40","price":409},{"date":"1397/12/16 12:00","price":408},{"date":"1397/12/16 12:10","price":409},{"date":"1397/12/16 12:20","price":408},{"date":"1397/12/16 12:30","price":409},{"date":"1397/12/16 12:40","price":410},{"date":"1397/12/16 12:50","price":411},{"date":"1397/12/16 13:20","price":410},{"date":"1397/12/16 13:30","price":411},{"date":"1397/12/16 14:30","price":410},{"date":"1397/12/16 14:50","price":411}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398