کمترین: 
3189
بیشترین: 
3195
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3194
زمان: 
12/16 15:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 16 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 3194 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":3195},{"date":"1397/12/16 11:30","price":3192},{"date":"1397/12/16 11:40","price":3194},{"date":"1397/12/16 11:50","price":3195},{"date":"1397/12/16 12:00","price":3191},{"date":"1397/12/16 12:10","price":3189},{"date":"1397/12/16 12:20","price":3190},{"date":"1397/12/16 12:30","price":3189},{"date":"1397/12/16 12:40","price":3195},{"date":"1397/12/16 12:50","price":3190},{"date":"1397/12/16 13:00","price":3195},{"date":"1397/12/16 13:10","price":3194},{"date":"1397/12/16 13:20","price":3193},{"date":"1397/12/16 13:30","price":3194},{"date":"1397/12/16 13:40","price":3191},{"date":"1397/12/16 13:50","price":3193},{"date":"1397/12/16 14:00","price":3194},{"date":"1397/12/16 14:10","price":3191},{"date":"1397/12/16 14:20","price":3190},{"date":"1397/12/16 14:30","price":3192},{"date":"1397/12/16 14:40","price":3195},{"date":"1397/12/16 14:50","price":3194},{"date":"1397/12/16 15:00","price":3192},{"date":"1397/12/16 15:10","price":3194}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398