کمترین: 
1503
بیشترین: 
1508
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1506
زمان: 
12/16 15:10
قیمت کرون نروژ امروز 16 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 1506 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":1507},{"date":"1397/12/16 11:30","price":1505},{"date":"1397/12/16 11:40","price":1506},{"date":"1397/12/16 11:50","price":1507},{"date":"1397/12/16 12:00","price":1505},{"date":"1397/12/16 12:30","price":1503},{"date":"1397/12/16 12:40","price":1507},{"date":"1397/12/16 12:50","price":1504},{"date":"1397/12/16 13:00","price":1508},{"date":"1397/12/16 13:10","price":1507},{"date":"1397/12/16 13:30","price":1508},{"date":"1397/12/16 13:40","price":1506},{"date":"1397/12/16 13:50","price":1507},{"date":"1397/12/16 14:00","price":1508},{"date":"1397/12/16 14:10","price":1506},{"date":"1397/12/16 14:30","price":1505},{"date":"1397/12/16 14:40","price":1508},{"date":"1397/12/16 15:00","price":1507},{"date":"1397/12/16 15:10","price":1506}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398