کمترین: 
1976
بیشترین: 
1980
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1980
زمان: 
12/16 15:10
قیمت کرون دانمارک امروز 16 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 1980 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":1978},{"date":"1397/12/16 11:30","price":1976},{"date":"1397/12/16 11:40","price":1979},{"date":"1397/12/16 12:00","price":1977},{"date":"1397/12/16 12:40","price":1979},{"date":"1397/12/16 12:50","price":1976},{"date":"1397/12/16 13:00","price":1979},{"date":"1397/12/16 13:20","price":1978},{"date":"1397/12/16 13:30","price":1979},{"date":"1397/12/16 13:40","price":1977},{"date":"1397/12/16 13:50","price":1978},{"date":"1397/12/16 14:00","price":1979},{"date":"1397/12/16 14:10","price":1977},{"date":"1397/12/16 14:30","price":1978},{"date":"1397/12/16 14:40","price":1979},{"date":"1397/12/16 14:50","price":1980},{"date":"1397/12/16 15:00","price":1979},{"date":"1397/12/16 15:10","price":1980}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398