کمترین: 
34336
بیشترین: 
34391
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34380
زمان: 
12/16 15:20
قیمت دینار بحرین امروز 16 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 16 اسفند 1397 , 34380 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":34391},{"date":"1397/12/16 11:30","price":34359},{"date":"1397/12/16 11:40","price":34380},{"date":"1397/12/16 11:50","price":34386},{"date":"1397/12/16 12:00","price":34346},{"date":"1397/12/16 12:10","price":34341},{"date":"1397/12/16 12:20","price":34346},{"date":"1397/12/16 12:30","price":34341},{"date":"1397/12/16 12:40","price":34388},{"date":"1397/12/16 12:50","price":34336},{"date":"1397/12/16 13:00","price":34391},{"date":"1397/12/16 13:10","price":34376},{"date":"1397/12/16 13:20","price":34368},{"date":"1397/12/16 13:30","price":34378},{"date":"1397/12/16 13:40","price":34351},{"date":"1397/12/16 13:50","price":34367},{"date":"1397/12/16 14:00","price":34383},{"date":"1397/12/16 14:10","price":34343},{"date":"1397/12/16 14:20","price":34341},{"date":"1397/12/16 14:30","price":34359},{"date":"1397/12/16 14:40","price":34391},{"date":"1397/12/16 14:50","price":34386},{"date":"1397/12/16 15:00","price":34354},{"date":"1397/12/16 15:10","price":34378},{"date":"1397/12/16 15:20","price":34380}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398