کمترین: 
4828
بیشترین: 
4836
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4834
زمان: 
12/16 15:10
قیمت لاری گرجستان امروز 16 اسفند 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 16 اسفند 1397 , 4834 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":4836},{"date":"1397/12/16 11:30","price":4832},{"date":"1397/12/16 11:40","price":4834},{"date":"1397/12/16 11:50","price":4835},{"date":"1397/12/16 12:00","price":4830},{"date":"1397/12/16 12:10","price":4829},{"date":"1397/12/16 12:20","price":4830},{"date":"1397/12/16 12:30","price":4829},{"date":"1397/12/16 12:40","price":4836},{"date":"1397/12/16 12:50","price":4828},{"date":"1397/12/16 13:00","price":4836},{"date":"1397/12/16 13:10","price":4834},{"date":"1397/12/16 13:20","price":4833},{"date":"1397/12/16 13:30","price":4834},{"date":"1397/12/16 13:40","price":4830},{"date":"1397/12/16 13:50","price":4833},{"date":"1397/12/16 14:00","price":4835},{"date":"1397/12/16 14:10","price":4829},{"date":"1397/12/16 14:30","price":4832},{"date":"1397/12/16 14:40","price":4836},{"date":"1397/12/16 14:50","price":4835},{"date":"1397/12/16 15:00","price":4831},{"date":"1397/12/16 15:10","price":4834}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398