کمترین: 
3580
بیشترین: 
3586
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3584
زمان: 
12/16 15:10
قیمت ریال قطر امروز 16 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 16 اسفند 1397 , 3584 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":3586},{"date":"1397/12/16 11:30","price":3582},{"date":"1397/12/16 11:40","price":3584},{"date":"1397/12/16 11:50","price":3585},{"date":"1397/12/16 12:00","price":3581},{"date":"1397/12/16 12:10","price":3580},{"date":"1397/12/16 12:20","price":3581},{"date":"1397/12/16 12:30","price":3580},{"date":"1397/12/16 12:40","price":3585},{"date":"1397/12/16 12:50","price":3580},{"date":"1397/12/16 13:00","price":3586},{"date":"1397/12/16 13:10","price":3584},{"date":"1397/12/16 13:20","price":3583},{"date":"1397/12/16 13:30","price":3584},{"date":"1397/12/16 13:40","price":3581},{"date":"1397/12/16 13:50","price":3583},{"date":"1397/12/16 14:00","price":3585},{"date":"1397/12/16 14:10","price":3581},{"date":"1397/12/16 14:20","price":3580},{"date":"1397/12/16 14:30","price":3582},{"date":"1397/12/16 14:40","price":3586},{"date":"1397/12/16 14:50","price":3585},{"date":"1397/12/16 15:00","price":3582},{"date":"1397/12/16 15:10","price":3584}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398