کمترین: 
3477
بیشترین: 
3482
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3481
زمان: 
12/16 15:10
قیمت ریال عربستان امروز 16 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 اسفند 1397 , 3481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":3482},{"date":"1397/12/16 11:30","price":3479},{"date":"1397/12/16 11:40","price":3481},{"date":"1397/12/16 11:50","price":3482},{"date":"1397/12/16 12:00","price":3478},{"date":"1397/12/16 12:10","price":3477},{"date":"1397/12/16 12:20","price":3478},{"date":"1397/12/16 12:30","price":3477},{"date":"1397/12/16 12:40","price":3482},{"date":"1397/12/16 12:50","price":3477},{"date":"1397/12/16 13:00","price":3482},{"date":"1397/12/16 13:10","price":3481},{"date":"1397/12/16 13:20","price":3480},{"date":"1397/12/16 13:30","price":3481},{"date":"1397/12/16 13:40","price":3478},{"date":"1397/12/16 13:50","price":3480},{"date":"1397/12/16 14:00","price":3482},{"date":"1397/12/16 14:10","price":3478},{"date":"1397/12/16 14:20","price":3477},{"date":"1397/12/16 14:30","price":3479},{"date":"1397/12/16 14:40","price":3482},{"date":"1397/12/16 15:00","price":3479},{"date":"1397/12/16 15:10","price":3481}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398