کمترین: 
42868
بیشترین: 
42937
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42923
زمان: 
12/16 15:20
قیمت دینار کویت امروز 16 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 42923 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":42937},{"date":"1397/12/16 11:30","price":42883},{"date":"1397/12/16 11:40","price":42923},{"date":"1397/12/16 11:50","price":42930},{"date":"1397/12/16 12:00","price":42881},{"date":"1397/12/16 12:10","price":42874},{"date":"1397/12/16 12:20","price":42881},{"date":"1397/12/16 12:30","price":42874},{"date":"1397/12/16 12:40","price":42933},{"date":"1397/12/16 12:50","price":42868},{"date":"1397/12/16 13:00","price":42937},{"date":"1397/12/16 13:10","price":42917},{"date":"1397/12/16 13:20","price":42907},{"date":"1397/12/16 13:30","price":42892},{"date":"1397/12/16 13:40","price":42887},{"date":"1397/12/16 13:50","price":42907},{"date":"1397/12/16 14:00","price":42927},{"date":"1397/12/16 14:10","price":42877},{"date":"1397/12/16 14:20","price":42874},{"date":"1397/12/16 14:30","price":42897},{"date":"1397/12/16 14:40","price":42937},{"date":"1397/12/16 14:50","price":42927},{"date":"1397/12/16 15:00","price":42891},{"date":"1397/12/16 15:10","price":42920},{"date":"1397/12/16 15:20","price":42923}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398