کمترین: 
7668
بیشترین: 
7681
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7678
زمان: 
12/16 15:10
قیمت منات آذربایجان امروز 16 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 اسفند 1397 , 7678 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":7681},{"date":"1397/12/16 11:30","price":7674},{"date":"1397/12/16 11:40","price":7678},{"date":"1397/12/16 11:50","price":7679},{"date":"1397/12/16 12:00","price":7671},{"date":"1397/12/16 12:10","price":7669},{"date":"1397/12/16 12:20","price":7671},{"date":"1397/12/16 12:30","price":7669},{"date":"1397/12/16 12:40","price":7680},{"date":"1397/12/16 12:50","price":7668},{"date":"1397/12/16 13:00","price":7681},{"date":"1397/12/16 13:10","price":7677},{"date":"1397/12/16 13:20","price":7675},{"date":"1397/12/16 13:30","price":7678},{"date":"1397/12/16 13:40","price":7672},{"date":"1397/12/16 13:50","price":7675},{"date":"1397/12/16 14:00","price":7679},{"date":"1397/12/16 14:10","price":7670},{"date":"1397/12/16 14:20","price":7669},{"date":"1397/12/16 14:30","price":7674},{"date":"1397/12/16 14:40","price":7681},{"date":"1397/12/16 14:50","price":7679},{"date":"1397/12/16 15:00","price":7672},{"date":"1397/12/16 15:10","price":7678}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398