کمترین: 
12975
بیشترین: 
13009
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13001
زمان: 
12/16 15:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 13001 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":12997},{"date":"1397/12/16 11:30","price":12988},{"date":"1397/12/16 11:40","price":12996},{"date":"1397/12/16 11:50","price":12994},{"date":"1397/12/16 12:00","price":12975},{"date":"1397/12/16 12:20","price":12981},{"date":"1397/12/16 12:30","price":12983},{"date":"1397/12/16 12:40","price":12997},{"date":"1397/12/16 12:50","price":12977},{"date":"1397/12/16 13:00","price":13001},{"date":"1397/12/16 13:10","price":12992},{"date":"1397/12/16 13:20","price":12988},{"date":"1397/12/16 13:30","price":12993},{"date":"1397/12/16 13:40","price":12986},{"date":"1397/12/16 13:50","price":12992},{"date":"1397/12/16 14:00","price":12999},{"date":"1397/12/16 14:10","price":12987},{"date":"1397/12/16 14:20","price":12986},{"date":"1397/12/16 14:30","price":12995},{"date":"1397/12/16 14:40","price":13009},{"date":"1397/12/16 14:50","price":13007},{"date":"1397/12/16 15:00","price":12995},{"date":"1397/12/16 15:10","price":13005},{"date":"1397/12/16 15:20","price":13001}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398