کمترین: 
9180
بیشترین: 
9204
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9200
زمان: 
12/16 15:10
قیمت دلار استرالیا امروز 16 اسفند 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 16 اسفند 1397 , 9200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":9193},{"date":"1397/12/16 11:30","price":9184},{"date":"1397/12/16 11:40","price":9192},{"date":"1397/12/16 11:50","price":9193},{"date":"1397/12/16 12:00","price":9182},{"date":"1397/12/16 12:10","price":9183},{"date":"1397/12/16 12:20","price":9180},{"date":"1397/12/16 12:30","price":9181},{"date":"1397/12/16 12:40","price":9194},{"date":"1397/12/16 12:50","price":9184},{"date":"1397/12/16 13:00","price":9200},{"date":"1397/12/16 13:10","price":9193},{"date":"1397/12/16 13:20","price":9191},{"date":"1397/12/16 13:30","price":9198},{"date":"1397/12/16 13:40","price":9188},{"date":"1397/12/16 13:50","price":9192},{"date":"1397/12/16 14:00","price":9195},{"date":"1397/12/16 14:10","price":9189},{"date":"1397/12/16 14:20","price":9188},{"date":"1397/12/16 14:30","price":9190},{"date":"1397/12/16 14:40","price":9204},{"date":"1397/12/16 14:50","price":9202},{"date":"1397/12/16 15:00","price":9195},{"date":"1397/12/16 15:10","price":9200}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398