کمترین: 
9699
بیشترین: 
9726
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9725
زمان: 
12/16 15:20
قیمت دلار کانادا امروز 16 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 اسفند 1397 , 9725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":9714},{"date":"1397/12/16 11:30","price":9704},{"date":"1397/12/16 11:40","price":9715},{"date":"1397/12/16 11:50","price":9721},{"date":"1397/12/16 12:00","price":9704},{"date":"1397/12/16 12:10","price":9700},{"date":"1397/12/16 12:20","price":9699},{"date":"1397/12/16 12:40","price":9714},{"date":"1397/12/16 12:50","price":9704},{"date":"1397/12/16 13:00","price":9721},{"date":"1397/12/16 13:10","price":9717},{"date":"1397/12/16 13:20","price":9710},{"date":"1397/12/16 13:30","price":9716},{"date":"1397/12/16 13:40","price":9715},{"date":"1397/12/16 13:50","price":9720},{"date":"1397/12/16 14:00","price":9721},{"date":"1397/12/16 14:10","price":9711},{"date":"1397/12/16 14:20","price":9707},{"date":"1397/12/16 14:30","price":9715},{"date":"1397/12/16 14:40","price":9726},{"date":"1397/12/16 14:50","price":9725},{"date":"1397/12/16 15:00","price":9717},{"date":"1397/12/16 15:10","price":9724},{"date":"1397/12/16 15:20","price":9725}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398