کمترین: 
11668
بیشترین: 
11698
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11698
زمان: 
12/16 15:20
قیمت ین ژاپن امروز 16 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 اسفند 1397 , 11698 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":11684},{"date":"1397/12/16 11:30","price":11687},{"date":"1397/12/16 11:40","price":11695},{"date":"1397/12/16 11:50","price":11670},{"date":"1397/12/16 12:00","price":11685},{"date":"1397/12/16 12:20","price":11676},{"date":"1397/12/16 12:30","price":11684},{"date":"1397/12/16 12:40","price":11682},{"date":"1397/12/16 13:00","price":11669},{"date":"1397/12/16 13:10","price":11677},{"date":"1397/12/16 13:20","price":11685},{"date":"1397/12/16 13:30","price":11679},{"date":"1397/12/16 13:40","price":11683},{"date":"1397/12/16 13:50","price":11672},{"date":"1397/12/16 14:00","price":11668},{"date":"1397/12/16 14:10","price":11696},{"date":"1397/12/16 14:20","price":11695},{"date":"1397/12/16 14:30","price":11686},{"date":"1397/12/16 14:40","price":11687},{"date":"1397/12/16 14:50","price":11682},{"date":"1397/12/16 15:00","price":11683},{"date":"1397/12/16 15:10","price":11687},{"date":"1397/12/16 15:20","price":11698}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398