کمترین: 
2396
بیشترین: 
2403
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2400
زمان: 
12/16 15:20
قیمت لیر ترکیه امروز 16 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 2400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":2403},{"date":"1397/12/16 11:30","price":2400},{"date":"1397/12/16 11:50","price":2401},{"date":"1397/12/16 12:00","price":2399},{"date":"1397/12/16 12:10","price":2396},{"date":"1397/12/16 12:20","price":2399},{"date":"1397/12/16 12:30","price":2396},{"date":"1397/12/16 12:40","price":2400},{"date":"1397/12/16 12:50","price":2396},{"date":"1397/12/16 13:00","price":2400},{"date":"1397/12/16 13:20","price":2401},{"date":"1397/12/16 13:30","price":2402},{"date":"1397/12/16 13:40","price":2397},{"date":"1397/12/16 13:50","price":2398},{"date":"1397/12/16 14:00","price":2402},{"date":"1397/12/16 14:10","price":2399},{"date":"1397/12/16 14:20","price":2396},{"date":"1397/12/16 14:40","price":2400},{"date":"1397/12/16 14:50","price":2399},{"date":"1397/12/16 15:00","price":2400},{"date":"1397/12/16 15:10","price":2399},{"date":"1397/12/16 15:20","price":2400}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398