کمترین: 
3550
بیشترین: 
3555
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3554
زمان: 
12/16 15:10
قیمت درهم امارات امروز 16 اسفند 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 3554 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":3555},{"date":"1397/12/16 11:30","price":3552},{"date":"1397/12/16 11:40","price":3554},{"date":"1397/12/16 11:50","price":3555},{"date":"1397/12/16 12:00","price":3551},{"date":"1397/12/16 12:10","price":3550},{"date":"1397/12/16 12:20","price":3551},{"date":"1397/12/16 12:30","price":3550},{"date":"1397/12/16 12:40","price":3555},{"date":"1397/12/16 12:50","price":3550},{"date":"1397/12/16 13:00","price":3555},{"date":"1397/12/16 13:10","price":3554},{"date":"1397/12/16 13:20","price":3553},{"date":"1397/12/16 13:30","price":3554},{"date":"1397/12/16 13:40","price":3551},{"date":"1397/12/16 13:50","price":3553},{"date":"1397/12/16 14:00","price":3555},{"date":"1397/12/16 14:10","price":3551},{"date":"1397/12/16 14:20","price":3550},{"date":"1397/12/16 14:30","price":3552},{"date":"1397/12/16 14:40","price":3555},{"date":"1397/12/16 15:00","price":3552},{"date":"1397/12/16 15:10","price":3554}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398