کمترین: 
17155
بیشترین: 
17205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17167
زمان: 
12/16 15:20
قیمت پوند امروز 16 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 16 اسفند 1397 , 17167 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:20","price":17205},{"date":"1397/12/16 11:30","price":17183},{"date":"1397/12/16 11:40","price":17184},{"date":"1397/12/16 11:50","price":17197},{"date":"1397/12/16 12:00","price":17172},{"date":"1397/12/16 12:10","price":17171},{"date":"1397/12/16 12:30","price":17168},{"date":"1397/12/16 12:40","price":17190},{"date":"1397/12/16 12:50","price":17174},{"date":"1397/12/16 13:00","price":17177},{"date":"1397/12/16 13:10","price":17169},{"date":"1397/12/16 13:20","price":17183},{"date":"1397/12/16 13:30","price":17196},{"date":"1397/12/16 13:40","price":17170},{"date":"1397/12/16 13:50","price":17174},{"date":"1397/12/16 14:00","price":17184},{"date":"1397/12/16 14:10","price":17162},{"date":"1397/12/16 14:20","price":17155},{"date":"1397/12/16 14:30","price":17162},{"date":"1397/12/16 14:40","price":17190},{"date":"1397/12/16 14:50","price":17182},{"date":"1397/12/16 15:00","price":17161},{"date":"1397/12/16 15:10","price":17163},{"date":"1397/12/16 15:20","price":17167}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398