کمترین: 
1775500
بیشترین: 
1798500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1783500
زمان: 
12/16 14:45
قیمت آبشده جهانی امروز 16 اسفند 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 1783500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 11:15","price":1792500},{"date":"1397/12/16 11:20","price":1797500},{"date":"1397/12/16 11:25","price":1793500},{"date":"1397/12/16 11:30","price":1795500},{"date":"1397/12/16 11:35","price":1797500},{"date":"1397/12/16 11:45","price":1798500},{"date":"1397/12/16 11:50","price":1795500},{"date":"1397/12/16 11:55","price":1790500},{"date":"1397/12/16 12:00","price":1787500},{"date":"1397/12/16 12:05","price":1785500},{"date":"1397/12/16 12:10","price":1783500},{"date":"1397/12/16 12:15","price":1787500},{"date":"1397/12/16 12:30","price":1783500},{"date":"1397/12/16 12:35","price":1782500},{"date":"1397/12/16 12:40","price":1780500},{"date":"1397/12/16 12:45","price":1779500},{"date":"1397/12/16 12:50","price":1781500},{"date":"1397/12/16 13:05","price":1780500},{"date":"1397/12/16 13:10","price":1775500},{"date":"1397/12/16 13:15","price":1777500},{"date":"1397/12/16 13:25","price":1776500},{"date":"1397/12/16 13:30","price":1777500},{"date":"1397/12/16 13:35","price":1776500},{"date":"1397/12/16 13:40","price":1777500},{"date":"1397/12/16 13:45","price":1779500},{"date":"1397/12/16 13:55","price":1782500},{"date":"1397/12/16 14:10","price":1788500},{"date":"1397/12/16 14:20","price":1784500},{"date":"1397/12/16 14:25","price":1785500},{"date":"1397/12/16 14:45","price":1783500}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398