کمترین: 
13037
بیشترین: 
13157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13037
زمان: 
12/16 15:20
قیمت دلار امروز 16 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 16 اسفند 1397 , 13037 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 10:20","price":13157},{"date":"1397/12/16 10:30","price":13049},{"date":"1397/12/16 10:40","price":13052},{"date":"1397/12/16 10:50","price":13040},{"date":"1397/12/16 11:00","price":13048},{"date":"1397/12/16 11:10","price":13042},{"date":"1397/12/16 11:20","price":13038},{"date":"1397/12/16 11:30","price":13055},{"date":"1397/12/16 11:40","price":13045},{"date":"1397/12/16 11:50","price":13037},{"date":"1397/12/16 12:00","price":13057},{"date":"1397/12/16 12:10","price":13043},{"date":"1397/12/16 12:20","price":13053},{"date":"1397/12/16 12:30","price":13038},{"date":"1397/12/16 12:40","price":13056},{"date":"1397/12/16 12:50","price":13051},{"date":"1397/12/16 13:00","price":13052},{"date":"1397/12/16 13:10","price":13055},{"date":"1397/12/16 13:20","price":13054},{"date":"1397/12/16 13:40","price":13051},{"date":"1397/12/16 13:50","price":13046},{"date":"1397/12/16 14:00","price":13048},{"date":"1397/12/16 14:10","price":13043},{"date":"1397/12/16 14:20","price":13056},{"date":"1397/12/16 14:30","price":13054},{"date":"1397/12/16 14:50","price":13055},{"date":"1397/12/16 15:00","price":13043},{"date":"1397/12/16 15:10","price":13052},{"date":"1397/12/16 15:20","price":13037}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398