کمترین: 
65.86
بیشترین: 
66.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.25
زمان: 
12/16 23:08
قیمت نفت برنت امروز 16 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 66.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 01:08","price":65.95},{"date":"1397/12/16 01:32","price":65.9},{"date":"1397/12/16 02:08","price":65.94},{"date":"1397/12/16 02:32","price":65.95},{"date":"1397/12/16 05:08","price":65.97},{"date":"1397/12/16 05:32","price":66.12},{"date":"1397/12/16 06:08","price":66.29},{"date":"1397/12/16 06:32","price":66.28},{"date":"1397/12/16 07:08","price":66.34},{"date":"1397/12/16 07:32","price":66.28},{"date":"1397/12/16 08:08","price":66.27},{"date":"1397/12/16 09:08","price":66.25},{"date":"1397/12/16 09:32","price":66.22},{"date":"1397/12/16 10:32","price":66.14},{"date":"1397/12/16 11:08","price":66.15},{"date":"1397/12/16 11:32","price":66.12},{"date":"1397/12/16 12:08","price":66.22},{"date":"1397/12/16 12:32","price":66.38},{"date":"1397/12/16 13:08","price":66.55},{"date":"1397/12/16 13:32","price":66.67},{"date":"1397/12/16 14:08","price":66.62},{"date":"1397/12/16 14:32","price":66.64},{"date":"1397/12/16 15:32","price":66.89},{"date":"1397/12/16 16:08","price":66.86},{"date":"1397/12/16 16:32","price":66.78},{"date":"1397/12/16 17:08","price":66.81},{"date":"1397/12/16 17:32","price":66.64},{"date":"1397/12/16 18:08","price":66.39},{"date":"1397/12/16 18:32","price":66.05},{"date":"1397/12/16 19:08","price":66.02},{"date":"1397/12/16 19:32","price":66.23},{"date":"1397/12/16 20:08","price":65.86},{"date":"1397/12/16 20:32","price":66.31},{"date":"1397/12/16 21:08","price":66.22},{"date":"1397/12/16 21:32","price":66.33},{"date":"1397/12/16 22:08","price":66.22},{"date":"1397/12/16 22:32","price":66.31},{"date":"1397/12/16 23:08","price":66.25}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398