کمترین: 
1.7834
بیشترین: 
1.8149
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8041
زمان: 
12/16 23:08
قیمت بنزین امروز 16 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 16 اسفند 1397 , 1.8041 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 00:08","price":1.7834},{"date":"1397/12/16 01:08","price":1.7865},{"date":"1397/12/16 01:32","price":1.7855},{"date":"1397/12/16 03:08","price":1.7895},{"date":"1397/12/16 04:08","price":1.79},{"date":"1397/12/16 04:32","price":1.7895},{"date":"1397/12/16 05:08","price":1.7905},{"date":"1397/12/16 05:32","price":1.793},{"date":"1397/12/16 06:08","price":1.7965},{"date":"1397/12/16 06:32","price":1.7955},{"date":"1397/12/16 07:08","price":1.7965},{"date":"1397/12/16 07:32","price":1.7955},{"date":"1397/12/16 09:08","price":1.7954},{"date":"1397/12/16 09:32","price":1.7948},{"date":"1397/12/16 10:08","price":1.796},{"date":"1397/12/16 10:32","price":1.7945},{"date":"1397/12/16 11:32","price":1.794},{"date":"1397/12/16 12:08","price":1.7969},{"date":"1397/12/16 12:32","price":1.802},{"date":"1397/12/16 13:08","price":1.8074},{"date":"1397/12/16 13:32","price":1.8075},{"date":"1397/12/16 14:08","price":1.8069},{"date":"1397/12/16 14:32","price":1.8085},{"date":"1397/12/16 15:32","price":1.8131},{"date":"1397/12/16 16:08","price":1.8135},{"date":"1397/12/16 16:32","price":1.8125},{"date":"1397/12/16 17:08","price":1.8149},{"date":"1397/12/16 17:32","price":1.8105},{"date":"1397/12/16 18:08","price":1.807},{"date":"1397/12/16 18:32","price":1.7954},{"date":"1397/12/16 19:08","price":1.7928},{"date":"1397/12/16 19:32","price":1.8},{"date":"1397/12/16 20:08","price":1.791},{"date":"1397/12/16 20:32","price":1.8024},{"date":"1397/12/16 21:08","price":1.8001},{"date":"1397/12/16 21:32","price":1.8039},{"date":"1397/12/16 22:08","price":1.7998},{"date":"1397/12/16 22:32","price":1.8057},{"date":"1397/12/16 23:08","price":1.8041}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398