کمترین: 
2.0069
بیشترین: 
2.0341
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0105
زمان: 
12/16 23:08
قیمت نفت کوره امروز 16 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 اسفند 1397 , 2.0105 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/16 00:08","price":2.0122},{"date":"1397/12/16 01:08","price":2.013},{"date":"1397/12/16 01:32","price":2.0125},{"date":"1397/12/16 02:08","price":2.0122},{"date":"1397/12/16 03:08","price":2.013},{"date":"1397/12/16 03:32","price":2.0125},{"date":"1397/12/16 04:08","price":2.0126},{"date":"1397/12/16 04:32","price":2.0118},{"date":"1397/12/16 05:08","price":2.0135},{"date":"1397/12/16 05:32","price":2.0166},{"date":"1397/12/16 06:08","price":2.0202},{"date":"1397/12/16 06:32","price":2.0192},{"date":"1397/12/16 07:08","price":2.0206},{"date":"1397/12/16 07:32","price":2.0192},{"date":"1397/12/16 08:08","price":2.0187},{"date":"1397/12/16 08:32","price":2.0188},{"date":"1397/12/16 09:08","price":2.0179},{"date":"1397/12/16 09:32","price":2.0176},{"date":"1397/12/16 10:08","price":2.0174},{"date":"1397/12/16 10:32","price":2.016},{"date":"1397/12/16 11:08","price":2.0181},{"date":"1397/12/16 11:32","price":2.0156},{"date":"1397/12/16 12:08","price":2.0175},{"date":"1397/12/16 12:32","price":2.0202},{"date":"1397/12/16 13:08","price":2.0266},{"date":"1397/12/16 13:32","price":2.0287},{"date":"1397/12/16 14:08","price":2.0268},{"date":"1397/12/16 14:32","price":2.0271},{"date":"1397/12/16 15:08","price":2.0293},{"date":"1397/12/16 15:32","price":2.0341},{"date":"1397/12/16 16:08","price":2.0339},{"date":"1397/12/16 16:32","price":2.0292},{"date":"1397/12/16 17:08","price":2.0319},{"date":"1397/12/16 17:32","price":2.0272},{"date":"1397/12/16 18:08","price":2.0192},{"date":"1397/12/16 18:32","price":2.0098},{"date":"1397/12/16 19:08","price":2.0069},{"date":"1397/12/16 19:32","price":2.0152},{"date":"1397/12/16 20:08","price":2.0085},{"date":"1397/12/16 20:32","price":2.0168},{"date":"1397/12/16 21:08","price":2.0143},{"date":"1397/12/16 21:32","price":2.0178},{"date":"1397/12/16 22:08","price":2.0104},{"date":"1397/12/16 22:32","price":2.0122},{"date":"1397/12/16 23:08","price":2.0105}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398