کمترین: 
1514
بیشترین: 
1528
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1518
زمان: 
12/15 19:00
قیمت کرون نروژ امروز 15 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 1518 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":1526},{"date":"1397/12/15 11:30","price":1527},{"date":"1397/12/15 11:40","price":1526},{"date":"1397/12/15 11:50","price":1528},{"date":"1397/12/15 12:10","price":1527},{"date":"1397/12/15 12:20","price":1528},{"date":"1397/12/15 12:50","price":1526},{"date":"1397/12/15 13:10","price":1527},{"date":"1397/12/15 13:20","price":1526},{"date":"1397/12/15 13:30","price":1524},{"date":"1397/12/15 13:40","price":1523},{"date":"1397/12/15 13:50","price":1525},{"date":"1397/12/15 14:00","price":1524},{"date":"1397/12/15 14:10","price":1526},{"date":"1397/12/15 14:50","price":1525},{"date":"1397/12/15 15:10","price":1527},{"date":"1397/12/15 15:20","price":1526},{"date":"1397/12/15 15:30","price":1525},{"date":"1397/12/15 15:40","price":1514},{"date":"1397/12/15 15:50","price":1515},{"date":"1397/12/15 16:00","price":1514},{"date":"1397/12/15 16:10","price":1515},{"date":"1397/12/15 16:50","price":1516},{"date":"1397/12/15 17:10","price":1515},{"date":"1397/12/15 17:20","price":1516},{"date":"1397/12/15 18:00","price":1517},{"date":"1397/12/15 18:10","price":1518},{"date":"1397/12/15 18:20","price":1517},{"date":"1397/12/15 18:30","price":1519},{"date":"1397/12/15 18:40","price":1517},{"date":"1397/12/15 18:50","price":1516},{"date":"1397/12/15 19:00","price":1518}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398