کمترین: 
34607
بیشترین: 
34915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34657
زمان: 
12/15 19:20
قیمت دینار بحرین امروز 15 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 34657 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":34897},{"date":"1397/12/15 11:30","price":34886},{"date":"1397/12/15 11:40","price":34881},{"date":"1397/12/15 11:50","price":34910},{"date":"1397/12/15 12:10","price":34883},{"date":"1397/12/15 12:20","price":34910},{"date":"1397/12/15 12:30","price":34912},{"date":"1397/12/15 12:50","price":34889},{"date":"1397/12/15 13:00","price":34891},{"date":"1397/12/15 13:10","price":34907},{"date":"1397/12/15 13:20","price":34915},{"date":"1397/12/15 13:30","price":34885},{"date":"1397/12/15 13:40","price":34893},{"date":"1397/12/15 13:50","price":34910},{"date":"1397/12/15 14:00","price":34876},{"date":"1397/12/15 14:10","price":34912},{"date":"1397/12/15 14:20","price":34915},{"date":"1397/12/15 14:30","price":34912},{"date":"1397/12/15 14:50","price":34895},{"date":"1397/12/15 15:00","price":34891},{"date":"1397/12/15 15:10","price":34915},{"date":"1397/12/15 15:20","price":34914},{"date":"1397/12/15 15:30","price":34906},{"date":"1397/12/15 15:40","price":34624},{"date":"1397/12/15 15:50","price":34645},{"date":"1397/12/15 16:00","price":34613},{"date":"1397/12/15 16:10","price":34645},{"date":"1397/12/15 16:20","price":34640},{"date":"1397/12/15 16:50","price":34627},{"date":"1397/12/15 17:00","price":34632},{"date":"1397/12/15 17:10","price":34640},{"date":"1397/12/15 17:20","price":34650},{"date":"1397/12/15 17:50","price":34638},{"date":"1397/12/15 18:00","price":34652},{"date":"1397/12/15 18:10","price":34653},{"date":"1397/12/15 18:20","price":34629},{"date":"1397/12/15 18:30","price":34650},{"date":"1397/12/15 18:40","price":34617},{"date":"1397/12/15 18:50","price":34607},{"date":"1397/12/15 19:00","price":34652},{"date":"1397/12/15 19:20","price":34657}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398