کمترین: 
34008
بیشترین: 
34311
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34057
زمان: 
12/15 19:20
قیمت ریال عمان امروز 15 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 34057 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":34292},{"date":"1397/12/15 11:30","price":34282},{"date":"1397/12/15 11:40","price":34277},{"date":"1397/12/15 11:50","price":34305},{"date":"1397/12/15 12:10","price":34280},{"date":"1397/12/15 12:20","price":34305},{"date":"1397/12/15 12:30","price":34308},{"date":"1397/12/15 12:50","price":34285},{"date":"1397/12/15 13:00","price":34287},{"date":"1397/12/15 13:10","price":34303},{"date":"1397/12/15 13:20","price":34311},{"date":"1397/12/15 13:30","price":34280},{"date":"1397/12/15 13:40","price":34287},{"date":"1397/12/15 13:50","price":34305},{"date":"1397/12/15 14:00","price":34272},{"date":"1397/12/15 14:10","price":34308},{"date":"1397/12/15 14:20","price":34311},{"date":"1397/12/15 14:30","price":34308},{"date":"1397/12/15 14:50","price":34292},{"date":"1397/12/15 15:00","price":34287},{"date":"1397/12/15 15:10","price":34308},{"date":"1397/12/15 15:30","price":34300},{"date":"1397/12/15 15:40","price":34023},{"date":"1397/12/15 15:50","price":34044},{"date":"1397/12/15 16:00","price":34013},{"date":"1397/12/15 16:10","price":34044},{"date":"1397/12/15 16:20","price":34039},{"date":"1397/12/15 16:50","price":34026},{"date":"1397/12/15 17:00","price":34031},{"date":"1397/12/15 17:10","price":34041},{"date":"1397/12/15 17:20","price":34052},{"date":"1397/12/15 17:50","price":34041},{"date":"1397/12/15 18:00","price":34054},{"date":"1397/12/15 18:20","price":34031},{"date":"1397/12/15 18:30","price":34052},{"date":"1397/12/15 18:40","price":34018},{"date":"1397/12/15 18:50","price":34008},{"date":"1397/12/15 19:00","price":34052},{"date":"1397/12/15 19:20","price":34057}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398