کمترین: 
3608
بیشترین: 
3640
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3613
زمان: 
12/15 19:20
قیمت ریال قطر امروز 15 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 15 اسفند 1397 , 3613 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":3638},{"date":"1397/12/15 11:30","price":3637},{"date":"1397/12/15 11:40","price":3636},{"date":"1397/12/15 11:50","price":3639},{"date":"1397/12/15 12:10","price":3637},{"date":"1397/12/15 12:20","price":3639},{"date":"1397/12/15 12:30","price":3640},{"date":"1397/12/15 12:50","price":3637},{"date":"1397/12/15 13:10","price":3639},{"date":"1397/12/15 13:20","price":3640},{"date":"1397/12/15 13:30","price":3637},{"date":"1397/12/15 13:50","price":3639},{"date":"1397/12/15 14:00","price":3636},{"date":"1397/12/15 14:10","price":3640},{"date":"1397/12/15 14:50","price":3638},{"date":"1397/12/15 15:00","price":3637},{"date":"1397/12/15 15:10","price":3640},{"date":"1397/12/15 15:30","price":3639},{"date":"1397/12/15 15:40","price":3610},{"date":"1397/12/15 15:50","price":3612},{"date":"1397/12/15 16:00","price":3609},{"date":"1397/12/15 16:10","price":3612},{"date":"1397/12/15 16:20","price":3611},{"date":"1397/12/15 16:50","price":3610},{"date":"1397/12/15 17:10","price":3611},{"date":"1397/12/15 17:20","price":3612},{"date":"1397/12/15 17:50","price":3611},{"date":"1397/12/15 18:00","price":3613},{"date":"1397/12/15 18:20","price":3610},{"date":"1397/12/15 18:30","price":3612},{"date":"1397/12/15 18:40","price":3609},{"date":"1397/12/15 18:50","price":3608},{"date":"1397/12/15 19:00","price":3612},{"date":"1397/12/15 19:20","price":3613}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398