کمترین: 
3504
بیشترین: 
3535
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3509
زمان: 
12/15 19:20
قیمت ریال عربستان امروز 15 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 3509 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":3533},{"date":"1397/12/15 11:30","price":3532},{"date":"1397/12/15 11:50","price":3535},{"date":"1397/12/15 12:10","price":3532},{"date":"1397/12/15 12:20","price":3535},{"date":"1397/12/15 12:50","price":3532},{"date":"1397/12/15 13:00","price":3533},{"date":"1397/12/15 13:10","price":3534},{"date":"1397/12/15 13:20","price":3535},{"date":"1397/12/15 13:30","price":3532},{"date":"1397/12/15 13:40","price":3533},{"date":"1397/12/15 13:50","price":3535},{"date":"1397/12/15 14:00","price":3531},{"date":"1397/12/15 14:10","price":3535},{"date":"1397/12/15 14:50","price":3533},{"date":"1397/12/15 15:10","price":3535},{"date":"1397/12/15 15:30","price":3534},{"date":"1397/12/15 15:40","price":3506},{"date":"1397/12/15 15:50","price":3508},{"date":"1397/12/15 16:00","price":3505},{"date":"1397/12/15 16:10","price":3508},{"date":"1397/12/15 16:20","price":3507},{"date":"1397/12/15 16:50","price":3506},{"date":"1397/12/15 17:00","price":3507},{"date":"1397/12/15 17:20","price":3508},{"date":"1397/12/15 17:50","price":3507},{"date":"1397/12/15 18:00","price":3509},{"date":"1397/12/15 18:20","price":3506},{"date":"1397/12/15 18:30","price":3508},{"date":"1397/12/15 18:40","price":3505},{"date":"1397/12/15 18:50","price":3504},{"date":"1397/12/15 19:00","price":3508},{"date":"1397/12/15 19:20","price":3509}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398