کمترین: 
7614
بیشترین: 
7797
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7625
زمان: 
12/15 19:20
قیمت منات آذربایجان امروز 15 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 7625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":7793},{"date":"1397/12/15 11:30","price":7791},{"date":"1397/12/15 11:40","price":7789},{"date":"1397/12/15 11:50","price":7796},{"date":"1397/12/15 12:10","price":7790},{"date":"1397/12/15 12:20","price":7796},{"date":"1397/12/15 12:30","price":7797},{"date":"1397/12/15 12:50","price":7791},{"date":"1397/12/15 13:00","price":7792},{"date":"1397/12/15 13:10","price":7795},{"date":"1397/12/15 13:20","price":7797},{"date":"1397/12/15 13:30","price":7790},{"date":"1397/12/15 13:40","price":7792},{"date":"1397/12/15 13:50","price":7796},{"date":"1397/12/15 14:00","price":7788},{"date":"1397/12/15 14:10","price":7797},{"date":"1397/12/15 14:50","price":7793},{"date":"1397/12/15 15:00","price":7792},{"date":"1397/12/15 15:10","price":7797},{"date":"1397/12/15 15:30","price":7795},{"date":"1397/12/15 15:40","price":7732},{"date":"1397/12/15 15:50","price":7737},{"date":"1397/12/15 16:00","price":7730},{"date":"1397/12/15 16:10","price":7737},{"date":"1397/12/15 16:20","price":7736},{"date":"1397/12/15 16:50","price":7733},{"date":"1397/12/15 17:00","price":7734},{"date":"1397/12/15 17:10","price":7736},{"date":"1397/12/15 17:20","price":7738},{"date":"1397/12/15 17:40","price":7716},{"date":"1397/12/15 17:50","price":7713},{"date":"1397/12/15 18:00","price":7625},{"date":"1397/12/15 18:20","price":7619},{"date":"1397/12/15 18:30","price":7624},{"date":"1397/12/15 18:40","price":7616},{"date":"1397/12/15 18:50","price":7614},{"date":"1397/12/15 19:00","price":7624},{"date":"1397/12/15 19:20","price":7625}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398