کمترین: 
1409
بیشترین: 
1423
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1416
زمان: 
12/15 19:10
قیمت کرون سوئد امروز 15 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 اسفند 1397 , 1416 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":1422},{"date":"1397/12/15 11:30","price":1421},{"date":"1397/12/15 11:50","price":1423},{"date":"1397/12/15 12:10","price":1422},{"date":"1397/12/15 12:50","price":1420},{"date":"1397/12/15 13:10","price":1421},{"date":"1397/12/15 13:20","price":1422},{"date":"1397/12/15 13:30","price":1421},{"date":"1397/12/15 13:40","price":1420},{"date":"1397/12/15 13:50","price":1421},{"date":"1397/12/15 14:00","price":1419},{"date":"1397/12/15 14:10","price":1420},{"date":"1397/12/15 15:10","price":1421},{"date":"1397/12/15 15:40","price":1409},{"date":"1397/12/15 15:50","price":1410},{"date":"1397/12/15 16:00","price":1409},{"date":"1397/12/15 16:10","price":1410},{"date":"1397/12/15 16:50","price":1411},{"date":"1397/12/15 17:30","price":1412},{"date":"1397/12/15 17:50","price":1411},{"date":"1397/12/15 18:00","price":1413},{"date":"1397/12/15 18:20","price":1412},{"date":"1397/12/15 18:30","price":1417},{"date":"1397/12/15 18:40","price":1414},{"date":"1397/12/15 18:50","price":1415},{"date":"1397/12/15 19:00","price":1417},{"date":"1397/12/15 19:10","price":1416}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398