کمترین: 
8904
بیشترین: 
8992
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8907
زمان: 
12/15 19:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 15 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 15 اسفند 1397 , 8907 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":8976},{"date":"1397/12/15 11:30","price":8979},{"date":"1397/12/15 11:40","price":8973},{"date":"1397/12/15 11:50","price":8986},{"date":"1397/12/15 12:00","price":8991},{"date":"1397/12/15 12:10","price":8979},{"date":"1397/12/15 12:20","price":8987},{"date":"1397/12/15 12:30","price":8992},{"date":"1397/12/15 12:50","price":8981},{"date":"1397/12/15 13:00","price":8983},{"date":"1397/12/15 13:10","price":8985},{"date":"1397/12/15 13:20","price":8992},{"date":"1397/12/15 13:30","price":8981},{"date":"1397/12/15 13:40","price":8990},{"date":"1397/12/15 13:50","price":8992},{"date":"1397/12/15 14:00","price":8983},{"date":"1397/12/15 14:10","price":8992},{"date":"1397/12/15 14:20","price":8988},{"date":"1397/12/15 14:30","price":8976},{"date":"1397/12/15 14:50","price":8977},{"date":"1397/12/15 15:00","price":8981},{"date":"1397/12/15 15:10","price":8987},{"date":"1397/12/15 15:30","price":8976},{"date":"1397/12/15 15:40","price":8904},{"date":"1397/12/15 15:50","price":8910},{"date":"1397/12/15 16:00","price":8904},{"date":"1397/12/15 16:10","price":8909},{"date":"1397/12/15 16:20","price":8911},{"date":"1397/12/15 16:30","price":8916},{"date":"1397/12/15 16:50","price":8910},{"date":"1397/12/15 17:00","price":8912},{"date":"1397/12/15 17:10","price":8910},{"date":"1397/12/15 17:20","price":8923},{"date":"1397/12/15 17:30","price":8919},{"date":"1397/12/15 17:40","price":8917},{"date":"1397/12/15 17:50","price":8910},{"date":"1397/12/15 18:00","price":8921},{"date":"1397/12/15 18:20","price":8915},{"date":"1397/12/15 18:30","price":8920},{"date":"1397/12/15 18:40","price":8906},{"date":"1397/12/15 18:50","price":8908},{"date":"1397/12/15 19:00","price":8909},{"date":"1397/12/15 19:10","price":8906},{"date":"1397/12/15 19:20","price":8907}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398