کمترین: 
2424
بیشترین: 
2469
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2425
زمان: 
12/15 19:10
قیمت لیر ترکیه امروز 15 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 2425 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:20","price":2459},{"date":"1397/12/15 11:50","price":2461},{"date":"1397/12/15 12:00","price":2465},{"date":"1397/12/15 12:10","price":2459},{"date":"1397/12/15 12:20","price":2460},{"date":"1397/12/15 12:30","price":2461},{"date":"1397/12/15 12:50","price":2458},{"date":"1397/12/15 13:00","price":2459},{"date":"1397/12/15 13:10","price":2460},{"date":"1397/12/15 13:20","price":2462},{"date":"1397/12/15 13:30","price":2459},{"date":"1397/12/15 13:40","price":2461},{"date":"1397/12/15 13:50","price":2462},{"date":"1397/12/15 14:00","price":2461},{"date":"1397/12/15 14:10","price":2463},{"date":"1397/12/15 14:30","price":2464},{"date":"1397/12/15 14:50","price":2469},{"date":"1397/12/15 15:00","price":2466},{"date":"1397/12/15 15:10","price":2465},{"date":"1397/12/15 15:20","price":2454},{"date":"1397/12/15 15:30","price":2457},{"date":"1397/12/15 15:40","price":2436},{"date":"1397/12/15 15:50","price":2437},{"date":"1397/12/15 16:00","price":2436},{"date":"1397/12/15 16:10","price":2429},{"date":"1397/12/15 16:20","price":2428},{"date":"1397/12/15 16:30","price":2426},{"date":"1397/12/15 16:50","price":2425},{"date":"1397/12/15 17:00","price":2428},{"date":"1397/12/15 17:20","price":2432},{"date":"1397/12/15 17:30","price":2430},{"date":"1397/12/15 17:40","price":2428},{"date":"1397/12/15 18:00","price":2427},{"date":"1397/12/15 18:10","price":2430},{"date":"1397/12/15 18:20","price":2427},{"date":"1397/12/15 18:30","price":2430},{"date":"1397/12/15 18:40","price":2427},{"date":"1397/12/15 18:50","price":2424},{"date":"1397/12/15 19:00","price":2427},{"date":"1397/12/15 19:10","price":2425}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398