کمترین: 
22.11
بیشترین: 
22.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.11
زمان: 
12/15 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 15 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 22.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 11:08","price":22.9},{"date":"1397/12/15 11:32","price":22.97},{"date":"1397/12/15 12:08","price":22.67},{"date":"1397/12/15 13:08","price":22.78},{"date":"1397/12/15 14:08","price":22.97},{"date":"1397/12/15 15:08","price":22.93},{"date":"1397/12/15 16:08","price":22.83},{"date":"1397/12/15 17:08","price":22.86},{"date":"1397/12/15 17:32","price":22.93},{"date":"1397/12/15 18:08","price":22.91},{"date":"1397/12/15 18:32","price":22.88},{"date":"1397/12/15 19:08","price":22.78},{"date":"1397/12/15 19:32","price":22.63},{"date":"1397/12/15 20:08","price":22.24},{"date":"1397/12/15 20:32","price":22.17},{"date":"1397/12/15 21:08","price":22.11}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398