کمترین: 
2.825
بیشترین: 
2.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.848
زمان: 
12/15 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 15 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 2.848 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 00:08","price":2.882},{"date":"1397/12/15 01:08","price":2.885},{"date":"1397/12/15 01:32","price":2.886},{"date":"1397/12/15 03:08","price":2.885},{"date":"1397/12/15 04:08","price":2.881},{"date":"1397/12/15 04:32","price":2.883},{"date":"1397/12/15 05:08","price":2.89},{"date":"1397/12/15 05:32","price":2.888},{"date":"1397/12/15 06:08","price":2.889},{"date":"1397/12/15 07:08","price":2.888},{"date":"1397/12/15 07:32","price":2.885},{"date":"1397/12/15 08:08","price":2.886},{"date":"1397/12/15 08:32","price":2.883},{"date":"1397/12/15 09:32","price":2.884},{"date":"1397/12/15 10:08","price":2.885},{"date":"1397/12/15 11:08","price":2.889},{"date":"1397/12/15 11:32","price":2.881},{"date":"1397/12/15 12:08","price":2.882},{"date":"1397/12/15 14:08","price":2.878},{"date":"1397/12/15 15:08","price":2.89},{"date":"1397/12/15 16:08","price":2.879},{"date":"1397/12/15 17:08","price":2.865},{"date":"1397/12/15 17:32","price":2.873},{"date":"1397/12/15 18:08","price":2.867},{"date":"1397/12/15 18:32","price":2.857},{"date":"1397/12/15 19:08","price":2.861},{"date":"1397/12/15 20:08","price":2.843},{"date":"1397/12/15 20:32","price":2.827},{"date":"1397/12/15 21:08","price":2.825},{"date":"1397/12/15 21:32","price":2.83},{"date":"1397/12/15 22:08","price":2.837},{"date":"1397/12/15 23:08","price":2.83},{"date":"1397/12/15 23:32","price":2.848}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399