کمترین: 
1.754
بیشترین: 
1.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.784
زمان: 
12/15 23:32
قیمت بنزین امروز 15 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 15 اسفند 1397 , 1.784 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 00:08","price":1.7665},{"date":"1397/12/15 01:08","price":1.7653},{"date":"1397/12/15 01:32","price":1.7615},{"date":"1397/12/15 02:08","price":1.761},{"date":"1397/12/15 03:08","price":1.7605},{"date":"1397/12/15 04:08","price":1.7585},{"date":"1397/12/15 04:32","price":1.757},{"date":"1397/12/15 05:08","price":1.754},{"date":"1397/12/15 05:32","price":1.7555},{"date":"1397/12/15 06:32","price":1.7545},{"date":"1397/12/15 07:08","price":1.7565},{"date":"1397/12/15 08:08","price":1.756},{"date":"1397/12/15 08:32","price":1.7565},{"date":"1397/12/15 09:32","price":1.7555},{"date":"1397/12/15 10:08","price":1.7549},{"date":"1397/12/15 10:32","price":1.7601},{"date":"1397/12/15 11:08","price":1.7575},{"date":"1397/12/15 11:32","price":1.758},{"date":"1397/12/15 12:08","price":1.7591},{"date":"1397/12/15 13:08","price":1.7633},{"date":"1397/12/15 14:08","price":1.7626},{"date":"1397/12/15 15:08","price":1.7685},{"date":"1397/12/15 16:08","price":1.77},{"date":"1397/12/15 17:08","price":1.7676},{"date":"1397/12/15 17:32","price":1.7705},{"date":"1397/12/15 18:08","price":1.7715},{"date":"1397/12/15 18:32","price":1.768},{"date":"1397/12/15 19:08","price":1.763},{"date":"1397/12/15 19:32","price":1.7768},{"date":"1397/12/15 20:08","price":1.7791},{"date":"1397/12/15 20:32","price":1.7726},{"date":"1397/12/15 21:08","price":1.7755},{"date":"1397/12/15 21:32","price":1.7775},{"date":"1397/12/15 22:08","price":1.7766},{"date":"1397/12/15 23:08","price":1.79},{"date":"1397/12/15 23:32","price":1.784}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398