کمترین: 
617.38
بیشترین: 
622.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
621.13
زمان: 
12/15 23:32
قیمت گازوئیل امروز 15 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 621.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 00:08","price":622.13},{"date":"1397/12/15 01:08","price":621.38},{"date":"1397/12/15 01:32","price":620},{"date":"1397/12/15 02:08","price":620.25},{"date":"1397/12/15 05:08","price":618.25},{"date":"1397/12/15 05:32","price":617.88},{"date":"1397/12/15 06:32","price":617.75},{"date":"1397/12/15 07:08","price":618.63},{"date":"1397/12/15 07:32","price":618.13},{"date":"1397/12/15 08:32","price":617.63},{"date":"1397/12/15 09:08","price":617.88},{"date":"1397/12/15 09:32","price":617.38},{"date":"1397/12/15 10:32","price":618.88},{"date":"1397/12/15 11:08","price":618.38},{"date":"1397/12/15 11:32","price":618.63},{"date":"1397/12/15 13:08","price":619.38},{"date":"1397/12/15 14:08","price":619.13},{"date":"1397/12/15 15:08","price":620.75},{"date":"1397/12/15 16:08","price":620.38},{"date":"1397/12/15 17:08","price":619.38},{"date":"1397/12/15 17:32","price":620.5},{"date":"1397/12/15 18:08","price":620.63},{"date":"1397/12/15 18:32","price":619.88},{"date":"1397/12/15 19:08","price":618.5},{"date":"1397/12/15 19:32","price":621.13},{"date":"1397/12/15 20:08","price":621},{"date":"1397/12/15 20:32","price":619.88},{"date":"1397/12/15 21:08","price":620.38},{"date":"1397/12/15 21:32","price":620.63},{"date":"1397/12/15 22:08","price":619.88},{"date":"1397/12/15 23:08","price":622.75},{"date":"1397/12/15 23:32","price":621.13}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398