کمترین: 
2.0042
بیشترین: 
2.0168
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0124
زمان: 
12/15 23:32
قیمت نفت کوره امروز 15 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 2.0124 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 00:08","price":2.0168},{"date":"1397/12/15 01:08","price":2.0153},{"date":"1397/12/15 01:32","price":2.0126},{"date":"1397/12/15 03:08","price":2.0138},{"date":"1397/12/15 03:32","price":2.0124},{"date":"1397/12/15 04:08","price":2.011},{"date":"1397/12/15 04:32","price":2.0115},{"date":"1397/12/15 05:08","price":2.0071},{"date":"1397/12/15 05:32","price":2.0061},{"date":"1397/12/15 06:08","price":2.0057},{"date":"1397/12/15 06:32","price":2.0056},{"date":"1397/12/15 07:08","price":2.0076},{"date":"1397/12/15 07:32","price":2.0068},{"date":"1397/12/15 08:08","price":2.0069},{"date":"1397/12/15 08:32","price":2.0062},{"date":"1397/12/15 09:08","price":2.0051},{"date":"1397/12/15 09:32","price":2.0053},{"date":"1397/12/15 10:08","price":2.0043},{"date":"1397/12/15 10:32","price":2.009},{"date":"1397/12/15 11:08","price":2.0078},{"date":"1397/12/15 11:32","price":2.0075},{"date":"1397/12/15 12:08","price":2.0074},{"date":"1397/12/15 13:08","price":2.0091},{"date":"1397/12/15 14:08","price":2.0083},{"date":"1397/12/15 15:08","price":2.0131},{"date":"1397/12/15 16:08","price":2.0121},{"date":"1397/12/15 17:08","price":2.0098},{"date":"1397/12/15 17:32","price":2.0122},{"date":"1397/12/15 18:08","price":2.0124},{"date":"1397/12/15 18:32","price":2.011},{"date":"1397/12/15 19:08","price":2.0042},{"date":"1397/12/15 19:32","price":2.0129},{"date":"1397/12/15 20:08","price":2.013},{"date":"1397/12/15 20:32","price":2.0067},{"date":"1397/12/15 21:08","price":2.0095},{"date":"1397/12/15 21:32","price":2.0096},{"date":"1397/12/15 22:08","price":2.008},{"date":"1397/12/15 23:08","price":2.0168},{"date":"1397/12/15 23:32","price":2.0124}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399