کمترین: 
65.3
بیشترین: 
66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.88
زمان: 
12/15 23:32
قیمت نفت برنت امروز 15 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 65.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 00:08","price":65.94},{"date":"1397/12/15 01:08","price":65.82},{"date":"1397/12/15 01:32","price":65.59},{"date":"1397/12/15 02:08","price":65.64},{"date":"1397/12/15 03:08","price":65.59},{"date":"1397/12/15 05:08","price":65.34},{"date":"1397/12/15 05:32","price":65.37},{"date":"1397/12/15 06:08","price":65.33},{"date":"1397/12/15 06:32","price":65.3},{"date":"1397/12/15 07:08","price":65.4},{"date":"1397/12/15 07:32","price":65.37},{"date":"1397/12/15 08:08","price":65.38},{"date":"1397/12/15 08:32","price":65.37},{"date":"1397/12/15 09:08","price":65.38},{"date":"1397/12/15 09:32","price":65.37},{"date":"1397/12/15 10:08","price":65.34},{"date":"1397/12/15 10:32","price":65.56},{"date":"1397/12/15 11:08","price":65.47},{"date":"1397/12/15 13:08","price":65.59},{"date":"1397/12/15 14:08","price":65.58},{"date":"1397/12/15 15:08","price":65.81},{"date":"1397/12/15 16:08","price":65.82},{"date":"1397/12/15 17:08","price":65.64},{"date":"1397/12/15 17:32","price":65.75},{"date":"1397/12/15 18:08","price":65.78},{"date":"1397/12/15 18:32","price":65.59},{"date":"1397/12/15 19:08","price":65.39},{"date":"1397/12/15 19:32","price":65.66},{"date":"1397/12/15 20:08","price":65.72},{"date":"1397/12/15 20:32","price":65.58},{"date":"1397/12/15 21:08","price":65.64},{"date":"1397/12/15 21:32","price":65.69},{"date":"1397/12/15 22:08","price":65.66},{"date":"1397/12/15 23:08","price":66},{"date":"1397/12/15 23:32","price":65.88}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399