کمترین: 
55.62
بیشترین: 
56.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.12
زمان: 
12/15 23:32
قیمت نفت سبک امروز 15 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 اسفند 1397 , 56.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/15 00:08","price":56.61},{"date":"1397/12/15 01:08","price":56.48},{"date":"1397/12/15 01:32","price":56.23},{"date":"1397/12/15 02:08","price":56.27},{"date":"1397/12/15 03:08","price":56.29},{"date":"1397/12/15 03:32","price":56.22},{"date":"1397/12/15 04:08","price":56.13},{"date":"1397/12/15 04:32","price":56.14},{"date":"1397/12/15 05:08","price":56.05},{"date":"1397/12/15 05:32","price":56.09},{"date":"1397/12/15 06:08","price":56.08},{"date":"1397/12/15 06:32","price":56.02},{"date":"1397/12/15 07:08","price":56.11},{"date":"1397/12/15 07:32","price":56.09},{"date":"1397/12/15 08:08","price":56.11},{"date":"1397/12/15 08:32","price":56.12},{"date":"1397/12/15 09:08","price":56.13},{"date":"1397/12/15 09:32","price":56.09},{"date":"1397/12/15 10:08","price":56.04},{"date":"1397/12/15 10:32","price":56.19},{"date":"1397/12/15 11:08","price":56.13},{"date":"1397/12/15 11:32","price":56.15},{"date":"1397/12/15 12:08","price":56.08},{"date":"1397/12/15 13:08","price":56.05},{"date":"1397/12/15 14:08","price":55.95},{"date":"1397/12/15 15:08","price":56.12},{"date":"1397/12/15 16:08","price":56.14},{"date":"1397/12/15 17:08","price":55.95},{"date":"1397/12/15 17:32","price":56.05},{"date":"1397/12/15 18:08","price":56.1},{"date":"1397/12/15 18:32","price":55.89},{"date":"1397/12/15 19:08","price":55.62},{"date":"1397/12/15 19:32","price":55.87},{"date":"1397/12/15 20:08","price":56.02},{"date":"1397/12/15 20:32","price":55.86},{"date":"1397/12/15 21:08","price":55.92},{"date":"1397/12/15 21:32","price":55.98},{"date":"1397/12/15 22:08","price":56.02},{"date":"1397/12/15 23:08","price":56.25},{"date":"1397/12/15 23:32","price":56.12}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399