کمترین: 
9287
بیشترین: 
9306
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9290
زمان: 
12/14 19:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 14 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 14 اسفند 1397 , 9290 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":9290},{"date":"1397/12/14 11:30","price":9300},{"date":"1397/12/14 11:40","price":9293},{"date":"1397/12/14 11:50","price":9298},{"date":"1397/12/14 12:00","price":9305},{"date":"1397/12/14 12:10","price":9306},{"date":"1397/12/14 12:20","price":9293},{"date":"1397/12/14 12:30","price":9295},{"date":"1397/12/14 12:50","price":9302},{"date":"1397/12/14 13:00","price":9292},{"date":"1397/12/14 13:10","price":9294},{"date":"1397/12/14 13:20","price":9291},{"date":"1397/12/14 13:30","price":9302},{"date":"1397/12/14 13:50","price":9303},{"date":"1397/12/14 14:00","price":9304},{"date":"1397/12/14 14:10","price":9296},{"date":"1397/12/14 14:20","price":9292},{"date":"1397/12/14 14:30","price":9290},{"date":"1397/12/14 14:40","price":9306},{"date":"1397/12/14 14:50","price":9303},{"date":"1397/12/14 15:00","price":9299},{"date":"1397/12/14 15:10","price":9302},{"date":"1397/12/14 15:20","price":9291},{"date":"1397/12/14 15:30","price":9304},{"date":"1397/12/14 15:40","price":9295},{"date":"1397/12/14 15:50","price":9296},{"date":"1397/12/14 16:00","price":9289},{"date":"1397/12/14 16:10","price":9296},{"date":"1397/12/14 16:20","price":9299},{"date":"1397/12/14 16:40","price":9303},{"date":"1397/12/14 16:50","price":9292},{"date":"1397/12/14 17:00","price":9299},{"date":"1397/12/14 17:10","price":9297},{"date":"1397/12/14 17:20","price":9287},{"date":"1397/12/14 17:30","price":9297},{"date":"1397/12/14 17:50","price":9299},{"date":"1397/12/14 18:00","price":9294},{"date":"1397/12/14 18:20","price":9302},{"date":"1397/12/14 18:30","price":9301},{"date":"1397/12/14 18:50","price":9297},{"date":"1397/12/14 19:00","price":9291},{"date":"1397/12/14 19:10","price":9292},{"date":"1397/12/14 19:20","price":9290}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398