کمترین: 
1451
بیشترین: 
1457
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1453
زمان: 
12/14 19:10
قیمت کرون نروژ امروز 14 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 1453 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":1451},{"date":"1397/12/14 11:30","price":1454},{"date":"1397/12/14 11:40","price":1453},{"date":"1397/12/14 11:50","price":1452},{"date":"1397/12/14 12:00","price":1454},{"date":"1397/12/14 12:10","price":1455},{"date":"1397/12/14 12:20","price":1453},{"date":"1397/12/14 12:50","price":1455},{"date":"1397/12/14 13:00","price":1454},{"date":"1397/12/14 13:20","price":1455},{"date":"1397/12/14 13:30","price":1456},{"date":"1397/12/14 13:50","price":1454},{"date":"1397/12/14 14:00","price":1457},{"date":"1397/12/14 14:10","price":1455},{"date":"1397/12/14 14:20","price":1454},{"date":"1397/12/14 14:40","price":1457},{"date":"1397/12/14 14:50","price":1456},{"date":"1397/12/14 15:10","price":1457},{"date":"1397/12/14 15:20","price":1455},{"date":"1397/12/14 15:30","price":1457},{"date":"1397/12/14 15:40","price":1456},{"date":"1397/12/14 16:10","price":1457},{"date":"1397/12/14 16:50","price":1456},{"date":"1397/12/14 17:00","price":1457},{"date":"1397/12/14 17:10","price":1456},{"date":"1397/12/14 17:30","price":1457},{"date":"1397/12/14 18:00","price":1456},{"date":"1397/12/14 18:20","price":1457},{"date":"1397/12/14 18:50","price":1455},{"date":"1397/12/14 19:00","price":1454},{"date":"1397/12/14 19:10","price":1453}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398