کمترین: 
1908
بیشترین: 
1915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1908
زمان: 
12/14 19:20
قیمت کرون دانمارک امروز 14 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 1908 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":1909},{"date":"1397/12/14 11:30","price":1912},{"date":"1397/12/14 11:40","price":1911},{"date":"1397/12/14 11:50","price":1912},{"date":"1397/12/14 12:10","price":1913},{"date":"1397/12/14 12:20","price":1910},{"date":"1397/12/14 12:30","price":1911},{"date":"1397/12/14 12:40","price":1913},{"date":"1397/12/14 13:00","price":1911},{"date":"1397/12/14 13:30","price":1914},{"date":"1397/12/14 13:50","price":1913},{"date":"1397/12/14 14:10","price":1912},{"date":"1397/12/14 14:20","price":1911},{"date":"1397/12/14 14:40","price":1914},{"date":"1397/12/14 15:20","price":1912},{"date":"1397/12/14 15:30","price":1914},{"date":"1397/12/14 15:40","price":1913},{"date":"1397/12/14 16:20","price":1914},{"date":"1397/12/14 16:40","price":1913},{"date":"1397/12/14 16:50","price":1912},{"date":"1397/12/14 17:00","price":1913},{"date":"1397/12/14 17:10","price":1912},{"date":"1397/12/14 17:20","price":1911},{"date":"1397/12/14 17:30","price":1914},{"date":"1397/12/14 17:50","price":1915},{"date":"1397/12/14 18:00","price":1914},{"date":"1397/12/14 18:10","price":1913},{"date":"1397/12/14 18:20","price":1915},{"date":"1397/12/14 18:30","price":1914},{"date":"1397/12/14 18:50","price":1911},{"date":"1397/12/14 19:00","price":1910},{"date":"1397/12/14 19:20","price":1908}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398