کمترین: 
33150
بیشترین: 
33214
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33196
زمان: 
12/14 19:20
قیمت دینار بحرین امروز 14 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 33196 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":33150},{"date":"1397/12/14 11:30","price":33182},{"date":"1397/12/14 11:40","price":33156},{"date":"1397/12/14 11:50","price":33178},{"date":"1397/12/14 12:00","price":33204},{"date":"1397/12/14 12:10","price":33210},{"date":"1397/12/14 12:20","price":33165},{"date":"1397/12/14 12:50","price":33190},{"date":"1397/12/14 13:00","price":33153},{"date":"1397/12/14 13:10","price":33161},{"date":"1397/12/14 13:20","price":33150},{"date":"1397/12/14 13:30","price":33185},{"date":"1397/12/14 13:50","price":33198},{"date":"1397/12/14 14:00","price":33200},{"date":"1397/12/14 14:10","price":33177},{"date":"1397/12/14 14:20","price":33163},{"date":"1397/12/14 14:30","price":33156},{"date":"1397/12/14 14:40","price":33214},{"date":"1397/12/14 14:50","price":33206},{"date":"1397/12/14 15:00","price":33182},{"date":"1397/12/14 15:10","price":33192},{"date":"1397/12/14 15:20","price":33161},{"date":"1397/12/14 15:30","price":33195},{"date":"1397/12/14 15:40","price":33163},{"date":"1397/12/14 15:50","price":33169},{"date":"1397/12/14 16:00","price":33153},{"date":"1397/12/14 16:10","price":33174},{"date":"1397/12/14 16:20","price":33195},{"date":"1397/12/14 16:40","price":33202},{"date":"1397/12/14 16:50","price":33178},{"date":"1397/12/14 17:00","price":33202},{"date":"1397/12/14 17:10","price":33182},{"date":"1397/12/14 17:20","price":33166},{"date":"1397/12/14 17:30","price":33192},{"date":"1397/12/14 17:50","price":33199},{"date":"1397/12/14 18:00","price":33181},{"date":"1397/12/14 18:10","price":33174},{"date":"1397/12/14 18:20","price":33198},{"date":"1397/12/14 18:30","price":33195},{"date":"1397/12/14 18:50","price":33200},{"date":"1397/12/14 19:00","price":33183},{"date":"1397/12/14 19:10","price":33202},{"date":"1397/12/14 19:20","price":33196}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399