کمترین: 
4679
بیشترین: 
4695
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4689
زمان: 
12/14 19:10
قیمت لاری گرجستان امروز 14 اسفند 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 4689 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":4679},{"date":"1397/12/14 11:30","price":4690},{"date":"1397/12/14 11:40","price":4687},{"date":"1397/12/14 11:50","price":4690},{"date":"1397/12/14 12:00","price":4693},{"date":"1397/12/14 12:10","price":4694},{"date":"1397/12/14 12:20","price":4688},{"date":"1397/12/14 12:50","price":4691},{"date":"1397/12/14 13:00","price":4686},{"date":"1397/12/14 13:10","price":4687},{"date":"1397/12/14 13:20","price":4686},{"date":"1397/12/14 13:30","price":4691},{"date":"1397/12/14 13:50","price":4693},{"date":"1397/12/14 14:10","price":4690},{"date":"1397/12/14 14:20","price":4688},{"date":"1397/12/14 14:30","price":4687},{"date":"1397/12/14 14:40","price":4695},{"date":"1397/12/14 14:50","price":4694},{"date":"1397/12/14 15:00","price":4690},{"date":"1397/12/14 15:10","price":4692},{"date":"1397/12/14 15:20","price":4687},{"date":"1397/12/14 15:30","price":4692},{"date":"1397/12/14 15:40","price":4688},{"date":"1397/12/14 15:50","price":4685},{"date":"1397/12/14 16:00","price":4683},{"date":"1397/12/14 16:10","price":4686},{"date":"1397/12/14 16:20","price":4689},{"date":"1397/12/14 16:50","price":4686},{"date":"1397/12/14 17:00","price":4689},{"date":"1397/12/14 17:10","price":4686},{"date":"1397/12/14 17:20","price":4684},{"date":"1397/12/14 17:30","price":4688},{"date":"1397/12/14 17:50","price":4689},{"date":"1397/12/14 18:00","price":4686},{"date":"1397/12/14 18:20","price":4689},{"date":"1397/12/14 19:00","price":4687},{"date":"1397/12/14 19:10","price":4689}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399