کمترین: 
3456
بیشترین: 
3463
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3461
زمان: 
12/14 19:10
قیمت ریال قطر امروز 14 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 14 اسفند 1397 , 3461 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":3456},{"date":"1397/12/14 11:30","price":3459},{"date":"1397/12/14 11:40","price":3457},{"date":"1397/12/14 11:50","price":3459},{"date":"1397/12/14 12:00","price":3462},{"date":"1397/12/14 12:20","price":3458},{"date":"1397/12/14 12:50","price":3460},{"date":"1397/12/14 13:00","price":3456},{"date":"1397/12/14 13:10","price":3457},{"date":"1397/12/14 13:20","price":3456},{"date":"1397/12/14 13:30","price":3460},{"date":"1397/12/14 13:50","price":3461},{"date":"1397/12/14 14:10","price":3459},{"date":"1397/12/14 14:20","price":3458},{"date":"1397/12/14 14:30","price":3457},{"date":"1397/12/14 14:40","price":3463},{"date":"1397/12/14 14:50","price":3462},{"date":"1397/12/14 15:00","price":3459},{"date":"1397/12/14 15:10","price":3461},{"date":"1397/12/14 15:20","price":3457},{"date":"1397/12/14 15:30","price":3461},{"date":"1397/12/14 15:40","price":3458},{"date":"1397/12/14 16:00","price":3456},{"date":"1397/12/14 16:10","price":3459},{"date":"1397/12/14 16:20","price":3461},{"date":"1397/12/14 16:50","price":3459},{"date":"1397/12/14 17:00","price":3461},{"date":"1397/12/14 17:10","price":3459},{"date":"1397/12/14 17:20","price":3458},{"date":"1397/12/14 17:30","price":3460},{"date":"1397/12/14 17:50","price":3461},{"date":"1397/12/14 18:00","price":3459},{"date":"1397/12/14 18:20","price":3461},{"date":"1397/12/14 19:00","price":3459},{"date":"1397/12/14 19:10","price":3461}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399