کمترین: 
3357
بیشترین: 
3363
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3361
زمان: 
12/14 19:20
قیمت ریال عربستان امروز 14 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 3361 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":3357},{"date":"1397/12/14 11:30","price":3360},{"date":"1397/12/14 11:40","price":3357},{"date":"1397/12/14 11:50","price":3359},{"date":"1397/12/14 12:00","price":3362},{"date":"1397/12/14 12:10","price":3363},{"date":"1397/12/14 12:20","price":3358},{"date":"1397/12/14 12:40","price":3357},{"date":"1397/12/14 12:50","price":3361},{"date":"1397/12/14 13:00","price":3357},{"date":"1397/12/14 13:10","price":3358},{"date":"1397/12/14 13:20","price":3357},{"date":"1397/12/14 13:30","price":3360},{"date":"1397/12/14 13:50","price":3362},{"date":"1397/12/14 14:10","price":3359},{"date":"1397/12/14 14:20","price":3358},{"date":"1397/12/14 14:30","price":3357},{"date":"1397/12/14 14:40","price":3363},{"date":"1397/12/14 14:50","price":3362},{"date":"1397/12/14 15:00","price":3360},{"date":"1397/12/14 15:10","price":3361},{"date":"1397/12/14 15:20","price":3358},{"date":"1397/12/14 15:30","price":3361},{"date":"1397/12/14 15:40","price":3358},{"date":"1397/12/14 15:50","price":3359},{"date":"1397/12/14 16:00","price":3357},{"date":"1397/12/14 16:10","price":3359},{"date":"1397/12/14 16:20","price":3361},{"date":"1397/12/14 16:40","price":3362},{"date":"1397/12/14 16:50","price":3359},{"date":"1397/12/14 17:00","price":3362},{"date":"1397/12/14 17:10","price":3360},{"date":"1397/12/14 17:20","price":3358},{"date":"1397/12/14 17:30","price":3361},{"date":"1397/12/14 17:50","price":3362},{"date":"1397/12/14 18:00","price":3360},{"date":"1397/12/14 18:10","price":3359},{"date":"1397/12/14 18:20","price":3362},{"date":"1397/12/14 18:30","price":3361},{"date":"1397/12/14 18:50","price":3362},{"date":"1397/12/14 19:00","price":3360},{"date":"1397/12/14 19:10","price":3362},{"date":"1397/12/14 19:20","price":3361}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399