کمترین: 
7304
بیشترین: 
7418
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7304
زمان: 
12/14 19:20
قیمت منات آذربایجان امروز 14 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 7304 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":7404},{"date":"1397/12/14 11:30","price":7411},{"date":"1397/12/14 11:40","price":7405},{"date":"1397/12/14 11:50","price":7409},{"date":"1397/12/14 12:00","price":7415},{"date":"1397/12/14 12:10","price":7417},{"date":"1397/12/14 12:20","price":7407},{"date":"1397/12/14 12:50","price":7412},{"date":"1397/12/14 13:00","price":7404},{"date":"1397/12/14 13:10","price":7406},{"date":"1397/12/14 13:20","price":7404},{"date":"1397/12/14 13:30","price":7411},{"date":"1397/12/14 13:50","price":7414},{"date":"1397/12/14 14:00","price":7415},{"date":"1397/12/14 14:10","price":7409},{"date":"1397/12/14 14:20","price":7407},{"date":"1397/12/14 14:30","price":7405},{"date":"1397/12/14 14:40","price":7418},{"date":"1397/12/14 14:50","price":7416},{"date":"1397/12/14 15:00","price":7411},{"date":"1397/12/14 15:10","price":7413},{"date":"1397/12/14 15:20","price":7406},{"date":"1397/12/14 15:30","price":7414},{"date":"1397/12/14 15:40","price":7407},{"date":"1397/12/14 15:50","price":7408},{"date":"1397/12/14 16:00","price":7404},{"date":"1397/12/14 16:10","price":7409},{"date":"1397/12/14 16:20","price":7414},{"date":"1397/12/14 16:40","price":7415},{"date":"1397/12/14 16:50","price":7409},{"date":"1397/12/14 17:00","price":7415},{"date":"1397/12/14 17:10","price":7410},{"date":"1397/12/14 17:20","price":7407},{"date":"1397/12/14 17:30","price":7412},{"date":"1397/12/14 17:50","price":7414},{"date":"1397/12/14 18:00","price":7410},{"date":"1397/12/14 18:10","price":7409},{"date":"1397/12/14 18:20","price":7414},{"date":"1397/12/14 18:50","price":7415},{"date":"1397/12/14 19:00","price":7411},{"date":"1397/12/14 19:10","price":7415},{"date":"1397/12/14 19:20","price":7304}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398