کمترین: 
191
بیشترین: 
192
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
192
زمان: 
12/14 18:20
قیمت روبل روسیه امروز 14 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 192 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":191},{"date":"1397/12/14 11:30","price":192},{"date":"1397/12/14 11:40","price":191},{"date":"1397/12/14 11:50","price":192},{"date":"1397/12/14 12:20","price":191},{"date":"1397/12/14 12:50","price":192},{"date":"1397/12/14 13:00","price":191},{"date":"1397/12/14 13:30","price":192},{"date":"1397/12/14 14:20","price":191},{"date":"1397/12/14 14:40","price":192},{"date":"1397/12/14 15:20","price":191},{"date":"1397/12/14 15:30","price":192},{"date":"1397/12/14 15:40","price":191},{"date":"1397/12/14 16:20","price":192},{"date":"1397/12/14 17:20","price":191},{"date":"1397/12/14 17:30","price":192},{"date":"1397/12/14 18:10","price":191},{"date":"1397/12/14 18:20","price":192}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398