کمترین: 
1345
بیشترین: 
1354
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1350
زمان: 
12/14 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 14 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 اسفند 1397 , 1350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":1345},{"date":"1397/12/14 11:30","price":1348},{"date":"1397/12/14 11:40","price":1347},{"date":"1397/12/14 11:50","price":1348},{"date":"1397/12/14 12:10","price":1349},{"date":"1397/12/14 12:20","price":1347},{"date":"1397/12/14 12:30","price":1349},{"date":"1397/12/14 12:40","price":1350},{"date":"1397/12/14 12:50","price":1351},{"date":"1397/12/14 13:20","price":1352},{"date":"1397/12/14 14:00","price":1353},{"date":"1397/12/14 14:10","price":1350},{"date":"1397/12/14 14:30","price":1349},{"date":"1397/12/14 14:40","price":1352},{"date":"1397/12/14 14:50","price":1353},{"date":"1397/12/14 15:00","price":1352},{"date":"1397/12/14 15:30","price":1354},{"date":"1397/12/14 15:40","price":1352},{"date":"1397/12/14 15:50","price":1354},{"date":"1397/12/14 16:00","price":1353},{"date":"1397/12/14 16:10","price":1354},{"date":"1397/12/14 16:50","price":1353},{"date":"1397/12/14 17:00","price":1354},{"date":"1397/12/14 17:10","price":1353},{"date":"1397/12/14 17:20","price":1352},{"date":"1397/12/14 17:30","price":1353},{"date":"1397/12/14 17:50","price":1354},{"date":"1397/12/14 18:00","price":1353},{"date":"1397/12/14 18:10","price":1354},{"date":"1397/12/14 18:50","price":1351},{"date":"1397/12/14 19:20","price":1350}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399